Home

מידעון ספטמבר 2015

קרן השתלמות - האם ידעת ?

Read full newsletter »  

תנאי משיכה בקרן השתלמות

משיכה כדין

§                   בתום 6 שנות ותק, קרן ההשתלמות נזילה.

§                   משיכה בגיל פרישה - ובתנאי שיש בקופה 3 שנות ותק.

§                   משיכה על סמך וותק מקופה אחרת – ניתן לפדות חשבון שאינו נזיל בהסתמך על ותק של קופה נזילה פעם אחת בלבד לפי תקנות האוצר.

  קיימות שתי אפשרויות למשיכה על סמך וותק-

      משיכה מלאה משני החשבונות (לא נזיל  ונזיל ) ביצוע המשיכה יתבצע בסדר הבא: בקופה הצעירה יתבצע  משיכה על סמך אישור הוותק ולאחריו בקופה הוותיקה.

      חסימת הקופה הוותיקה להפקדות חדשות ומשיכת הקופה הצעירה  בכפוף לאישור מהקופה הוותיקה לחסימת הפקדות, את החשבון הנזיל לא מושכים ומשאירים כצבירה.

§                   מקרה פטירה – הופכת הקרן לנזילה מיד, אין צורך להמתין 6 שנים.

משיכה שלא כדין

§                   לפני תום 6 שנות וותק - מחייבת בניכוי מס של 48% :

     שכיר - ניכוי מס על הפקדות מעביד ורווחי עובד ומעביד.

     עצמאי - ניכוי מס על כל הצבירה.

דגשים:

-      לאחר ביצוע המשיכה  (כולל משיכה  חלקית) – החשבון יחסם להפקדות.

-     במידה והעמית ציין  בטופס המשיכה המשך הפקדות, ייפתח חשבון  נוסף להפקדות חדשות  אשר יישאר וותק חדש (לא תקף לעמית עצמאי).

זמן פדיון - במידה והקרן קיבלה קיט מלא – 4 ימי עסקים

 מידע חשוב על קרנות ההשתלמות

מה כדאי לבדוק :

§                   דמי ניהול נמוכים(ישנן הטבות לעובדי הטכניון למספר חברות בדמי ניהול, מידע נמצא בארגוני העובדים) . דמי ניהול לא נלקחים מההפקדות  אלא מהצבירה בלבד!

ü                 תשואות (ניתן לראות באתר אינטרנט "גמל נט")

§                   קרן השתלמות - אפיק השקעות היחיד במדינה הפטור מ-25% מס רווחי הון.

לא כדאי למשוך את הכספים. 

*כדי למנוע שבירת תכנית, קרנות מציעות הלוואות משתלמות (לקבלת מידע לפנות לגוף המנהל)

Read full newsletter »