Home

מידעון ספטמבר 2014

תוכנית עידוד למצויינות

חזרה לעלון המלא »  

אנו מסכמים תקופה של התוכנית לעידוד מצויינות עובדי הסגל הטכני והמנהלי בטכניון. מטרת התוכנית היא לעודד מצוינות בקרב העובדים וזאת באמצעות תגמול לעובד יחיד או לצוות עובדים, אשר הובילו לתרומה ייחודית לטכניון.
במסגרת תוכנית זו, עשרות עובדים קיבלו שוברי מתנה או תמריץ כספי על מצויינות, תוך עמידה באחד או יותר מהקריטריונים הבאים: שירותיות, מקצועיות, מחוייבות ארגונית, עבודת צוות, סיום פרוייקט בהצלחה.
אנו נמשיך עם תוכנית המצויינות גם בשנת תשע"ה, וזאת בנוסף לתהליך עובד מצטיין יחידתי וטכניוני.  

בברכת המשך הצלחה וחג שמח,
מדור פרט ופיתוח עובדים

 

חזרה לעלון המלא »