Home

מידעון מרץ, 2015

הפקולטה להנדסת מכונות- הרצאה בתחום המחקר ע"י פרופ"ח נתאי דרימר לסגל המינהלי

חזרה לעלון המלא »  

ההרצאה עסקה בטכנולוגית מבנים צפים אדירים, טכנולוגיה חדשנית, ברת קיימא וידידותית לסביבה.

מצ"א היא טכנולוגיה המשמשת ליצירת שטחים מלאכותיים בים שהשפעתה השלילית מזערית על: בתי גידול ימיים, רמת זיהום החופים, משטרי הזרימה הטבעיים והסעת סדימנטים.

כיום, מבנים מסוג זה מסווגים לפי שתי קטגוריות:

Pontoon - מבנה דמוי תיבה, המתאפיין ביחס אורך לגובה גדול מאוד. יחס זה מפחית את קשיחות המבנה לכפיפה ומגביל את הצבתו לאזורים מוגנים בהם תנאי הים נוחים יחסית.

Semi-Submersible - מבנה מוגבה מעל הגלים שנתמך על גופי ציפה שקועים לחלוטין. סוג זה מיועד לתפקוד באוקיאנוס הפתוח ללא הגבלת תנאי ים. שטח החתך הקטן עם קו המים מפחית את עומסי הגלים ושומר על כוחות ציפה קבועים ותנודות נמוכות.

המחקר מציג מצ"א מסוג חדש - דלתא.  הציפיה היא כי סוג חדש זה - המיועד לפעול בתנאי ביניים (ביחס לקטגוריות שלעיל) יהיה מעשי, יעיל וכלכלי למגוון יישומים וכי מחקר זה יהווה בסיס ראשוני למימוש הטכנולוגיה המקורית בפועל.

מצ"א דלתא משלב מעגן אינטגרלי - רעיון מקורי שחיוני לישימות השימוש במצ"א.

המחקר בוחן היבטים הידרוסטאטיים (ציפה ויציבות במצב שלם וניזוק), הידרודינמיים (תנודות בגלים, הנחתת גלים במעגן האינטגראלי, עומסי גלים), מבניים (חוזק, דפורמציה, יציבות מבנית), יישומיים (התאמתו ליישומים מוצעים, האפשרות המעשית לייצורו, הערכת עלות) ואת האינטגרציה של היבטים אלו לתכן. כדוגמא מעשית נבחנת ישימות הטכנולוגיה להצבת מצ"א מסוג דלתא כפלטפורמה לתשתיות נחוצות למשק הישראלי, בהתאם לתנאי הסביבה השכיחים והקיצוניים לאגן המזרחי של הים התיכון. הציפיה היא שמחקר זה יוביל לפיתוח קונספט יעיל מבחינה הידרודינמית, מבנית ופונקציונלית.

 תודה לניתאי על הרצאה מעניינת ומרתקת ! 

חזרה לעלון המלא »