Home

מידעון מאי, 2015

האם את/ה זכאי/ת לפיצוי עפ"י פוליסת ביטוח חיים ריזיקו?

חזרה לעלון המלא »  

 

מה זה ביטוח חיים ריזיקו קולקטיבי?
זוהי פוליסה הכוללת כיסויים ביטוחיים במקרה של מוות וכיסויים ביטוחיים במקרה של נכות . הביטוח הקולקטיבי נעשה על ידי הטכניון, המכונה "בעל הפוליסה", עבור קבוצת עובדים המכונים "מבוטחים".
נכון להיום, סכום הביטוח המקסימלי הינו  157,007 ₪ וגובהו משתנה בהתאם למקרה הביטוח.
ביטוח החיים הוא מסוג "ריסק" טהור ואינו כולל מרכיב חיסכון.

איזה אוכלוסיית עובדים מכוסה בביטוח?
עובדים קבועים או בניסיון לקביעות, עובדים בחוזה מיוחד, חברי הסגל האקדמי הבכיר.
כמו כן נכללים בפוליסה עובדת 
הנמצאת בחופשת לידה ( לפני ו/או אחרי הלידה), עובדים הנמצאים בהשתלמות או בחופשת שבתון, עובדים המושאלים ע"י הטכניון למוסד אחר ועובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום במידה ושילמו לטכניון את דמי הביטוח  המלאים.

 איזה מקרי ביטוח מכוסים הפוליסה?

א.    נכות תמידית ממחלה בשיעור 40% לפחות
ב.     נכות תמידית מתאונה
ג.       מוות מכל סיבה
ד.     כפל כיסוי במקרה מוות מתאונה

 אל מי פונים כשנזקקים לביטוח?
הפניה אל חברת הביטוח נעשית על ידי הטכניון (מדור פרישה ותקציב). אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים בסעיפים א'-ב', והנכות ארעה בתקופת עבודתכם בטכניון, ניתן להעביר מסמכים רפואיים בצירוף אישור של ביטוח לאומי על מתן אחוזי נכות למייל  lenalg@dp.technion.ac.il.

מי ייהנה מכספי ביטוחי החיים במקרה מוות?
בעת שעובדים מתקבלים לעבודה בטכניון הם מתבקשים למלא טופס "נהנים" המציין למי ישולמו כספי ביטוח החיים במקרה של מוות.
עובד המבקש לשנות את שמות הנהנים בביטוח החיים ריזיקו הטכניוני (למשל, שינוי מצב משפחתי), ניתן להוריד את הטופס באתר אגף משאבי אנוש בקישור ולהעביר למדור פרט.

לקבלת פרטים נוספים, ניתן לעיין בהסכם המלא באתר משאבי אנוש. להלן הקישור.

                                                         בברכת בריאות ואריכות ימים! 

חזרה לעלון המלא »