Home

מידעון מאי, 2015

פורשים מהטכניון

חזרה לעלון המלא »  

פורשים:

הקסנר פמלה, חשבות  07/05/2015  

בלטמן צילה, אגף מחשוב ומערכות מידע  10/05/2015 

צוקר שרה, קדם אקדמי  15/05/2015

כספי בלהה, קדם אקדמי  15/05/2015    

שלו רינה, אגודת דורשי טכניון  01/06/2015

כהן  מרגר'י, רפואה  01/06/2015

פרי   בתיה, אגף מחשוב ומערכות מידע   09/06/2015 

גזית  אהוד, נוער שוחר מדע  28/06/2015 

 

אנו מודים לכל הפורשים על שירותם בטכניון ומאחלים להם כל טוב ובהצלחה בהמשך דרכם !

חזרה לעלון המלא »